FINEDIET

Blog

Konkurs z okazji Dnia Kobiet!

Konkurs z okazji Dnia Kobiet!

  • 12 lutego, 2024

 

Weź udział w konkursie z okazji Dnia Kobiet  orgniazowanym na profilu Fine Diet by Prosta38 na Instagramie i wygraj VOUCHER na zabieg kosmetyczny w salonie Perfect Look Clinic w Olsztynie!

Szczegóły pod postem konkursowym: 

Biorąc udział w konkursie akceptujesz poniższy regulamin:

 

REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAM Z DNIA 08.03.2024 r. 
 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Instagramie (zwanym dalej „Konkursem”) jest P38 sp. z o.o. w Olsztynie, NIP 7393947779, ul. Stalowa 7, 10-420 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000873652 zwanego dalej organizatorem. 
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.  
6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram, przez co serwis Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.  
7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu https://www.instagram.com/finediet_byprosta38 (zwanej dalej “Profil”).  
8. Konkurs ma na celu propagowanie wśród ludzi zainteresowania gastronomią.  
9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być użytkownicy posiadające aktywne konto w serwisie Instagram.com; które zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”).  
2. Uczestnik oświadcza, że: a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram; e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
§ 3. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.  
2. Nagrodą w konkursie to voucher do salonu kosmetycznego
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Instagram 
4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Nie mogą także przekazać nagrody innej osobie lub przekazać na licytacje.  
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/finediet_byprosta38 Konkurs trwa od dnia 08.03. 2024r. od godziny 10:00 do dnia 11.03.2024r. do godz. 23:59 
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
1. Odpowiedź w komentarzu na pytanie: "
Jaka cecha kobiet inspiruje Cię najbardziej?"
2. Udostępnienie posta konkursowego na swoim InstaStories, oznaczając profil Fine Diet by Prosta38.  

3. Obserwowanie profilu Fine Diet by Prosta38. https://www.instagram.com/finediet_byprosta38. oraz Perfect Look Clinic Olsztyn  https://www.instagram.com/perfectlookclinic_olsztyn
4. Czas trwania konkursu określony jest w treści postu konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na profilu Organizatora w serwisie Instagram. 
4. informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane dnia 12.03.2024r. na Instagramie Organizatora. Informacje o konkursie będą dostępne na Instagramie pod: https://www.instagram.com/finediet_byprosta38.
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD  
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.  
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.  
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu  
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców. 
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Instagramie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.  
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do postu konkursowego na stronie: https://www.instagram.com/finediet_byprosta38  
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na profilu https://www.instagram.com/finediet_byprosta38 wiadomości prywatnej.  
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.  
9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wydana uczestnikowi do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.  
10. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród. 
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA  
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są nie pełne lub nieaktualne.  
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy: a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama; c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich; d. ingerują w mechanizm działania Konkursu; e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram.  
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.  
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagrama.  
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.  
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.  
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.  
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§ 9. PRAWA AUTORSKIE 
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ  
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.  
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie z dnia 12.02.2024r.” 
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2024r. i obowiązuje do 11.03.2024r.  
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.  
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Organizatora: https://www.instagram.com/finediet_byprosta38 
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora.