FINEDIET

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.CATERING.PROSTA38.PL

WPROWADZENIE

Bardzo się cieszymy, że nasi Klienci i Użytkownicy Serwisu doceniają wartość produktów serwowanych przez catering Prosta38, dlatego oprócz dostarczania codziennej porcji wysokiej jakości posiłków, chcemy, żeby czuli się oni komfortowo i bezpiecznie. Dlatego też w naszej firmie wprowadziliśmy najwyższe standardy ochrony danych osobowych, oparte na przejrzystości, właściwych środkach technicznych i poczuciu, że są to sprawy nie mniej ważne od innych aspektów działalności gastronomicznej.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsza polityka prywatności przedstawia postępowanie Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez stronę internetową www.catering.prosta38.pl, zwaną dalej „Serwisem”.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC (zwanego „RODO”) zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest P38 sp. z o.o. w Olsztynie, NIP 7393947779,  ul. Kołobrzeska 13L/49, 10-375 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem  0000873652, zwana w dalszej części „Administratorem”.
 3. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.
 4. Administrator chroni prywatność i przekazywane mu lub zbierane przez niego w inny sposób dane osobowe z zachowaniem należytej staranności. W tym celu używa odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników Serwisu przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnioną modyfikacją oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa. 
 5. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodne z prawem oraz nie będą przetwarzane dla celów innych aniżeli określone w niniejszej polityce prywatności.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne dla celów przetwarzania określonych w polityce prywatności.
 7. Wszelkie wewnętrzne procedury i zalecenia w oparciu, o które Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu są zgodne z przepisami prawa ochrony danych osobowych, w tym z RODO, wytycznymi polskich i europejskich organów i organizacji zajmujących się ochroną danych osobowych
 8. Polityka prywatności ma zastosowanie w każdej sytuacji, w której Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników.
 9. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest niemalże każda czynność dokonywana na danych osobowych.
 10. Adresatami Serwisu nie są osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, w związku z czym Administrator nie przetwarza w sposób celowy i świadomy danych osobowych takich Użytkowników.
 11. O wszelkich zmianach polityki prywatności Administrator będzie informował Użytkowników Serwisu poprzez wyświetlenie powiadomienia w oknie przeglądarki internetowej w trakcie przeglądania Serwisu przez Użytkownika.
 12. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych chociażby przez Google dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych lub innego państwa, w którym podmiot współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych we współpracy z Administratorem.

 

§2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator przetwarza numer IP wszystkich Użytkowników Serwisu. Numer IP nie zawsze jest, lecz pod pewnymi warunkami może być uznany za daną osobową.
 2. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników Serwisu, którzy zawarli z nim umowę sprzedaży cateringu – imiona i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres dostawy cateringu (miejscowość, ulica, numer budynku i lokalu, kod wejścia do klatki).
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika Serwisu woli otrzymania faktury VAT Administrator przetwarza także takie dane jak firma przedsiębiorstwa, adres przedsiębiorstwa, NIP przedsiębiorstwa – o ile w danym przypadku mogą one stanowić dane osobowe.
 4. Podanie danych osobowych wymienionych w §2 Polityki prywatności jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy sprzedaży cateringu przez Administratora. Niepodanie wszystkich niezbędnych danych będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży cateringu. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usług na podstawie umowy sprzedaży cateringu i korzystanie z Serwisu od weryfikacji danych podanych podczas rejestracji przez Użytkownika Serwisu.
 5. Podanie danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora w celach marketingowych (adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne. Informacje handlowe przesyłane na podstawie wyrażonej przez Użytkownika Serwisu zgody będą przesyłane na wskazany adres poczty elektronicznej do momentu wypisania się z newslettera i cofnięcia zgody.
 6. Cofnięcie zgody na wysyłanie newslettera i innych informacji handlowych może zostać dokonane przez aktywowanie odpowiedniego linku znajdującego się na końcu newslettera lub informacji handlowej.
 7. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzu znajdującym się na stronie www.catering.prosta38.pl pod zakładkami „Zamów online” są przetwarzane w celu złożenia przez Użytkownika zamówienia w Serwisie, przyjęcia tego zamówienia przez Administratora i jego realizacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy sprzedaży cateringu przez Administratora i jego pracowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 8. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora także w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Dane osobowe podane przez Użytkowników w formularzu znajdującym się w zakładce „Kontakt” (adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane w celu wymiany wiadomości z Użytkownikiem i odpowiedzi na pytania i wątpliwości Użytkownika – wówczas podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 10. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone przez niego w mediach społecznościowych (m. in. Instagram, Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.
 11. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników (numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej), którzy poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyrazili zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług. Dane te są przetwarzane w celu wysyłania Użytkownikowi informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług. W tym wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 12. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane Użytkownika przetwarzane są przez czas korzystania z Serwisu lub prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem, natomiast dane osobowe Użytkowników, którzy zawarli umowę sprzedaży cateringu za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane przez okres na jaki została zawarta umowa sprzedaży cateringu oraz jej wykonania przez obie strony.  Dane osobowe Użytkownika, który wyraził zgodę na otrzymywanie od Administratora newslettera i innych informacji handlowych, w tym na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług są przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody przez Użytkownika. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 13. Administrator usunie dane osobowe Użytkownika po otrzymaniu informacji, że są nieaktualne.
 14. Na zlecenie Administratora dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: księgowym, biurom rachunkowym, dostawom usług płatności internetowych, prawnikom, pracownikom Administratora oraz osobom związanym z Administratorem umowami cywilnoprawnymi – w celu zaksięgowania i rozliczenia umowy sprzedaży cateringu; dostawcom usług IT – w celu umożliwienia złożenia zamówienia przez Użytkownika, przyjęcia tego zamówienia i prawidłowego wykonania przez Administratora umowy sprzedaży cateringu; dostawcom cateringu, kurierom – w celu dostarczenia cateringu pod adres wskazany przez Użytkownika. Wyżej wymienione podmioty nie stają się przez to administratorami danych osobowych Użytkowników Serwisu i nie mogą ich udostępniać. Wymienione podmioty należy traktować jako odbiorców danych osobowych. Przetwarzają oni dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu wyznaczonego przez Administratora oraz mając na względzie zasady zgodności przetwarzania z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu przetwarzania, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności danych osobowych
 15. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by wszystkie osoby fizyczne związane z nim stosunkiem pracy lub umową cywilnoprawną, jak również wszystkie inne podmioty, z którymi współpracuje dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w rozumieniu RODO w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

§3 PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Użytkownik prawo do:
 2. dostępu do własnych danych osobowych oraz bezwarunkowego cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w każdym czasie bez podania przyczyny,
 3. kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora,
 4. żądania sprostowania jego danych osobowych lub ich aktualizacji,
 5. żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli przestały być niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, bądź jeżeli cofnął on zgodę na ich przetwarzanie, a nie zachodzi żadna inna przesłanka przetwarzania danych osobowych,
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta z przyczyny mającej swe źródło w konkretnej sytuacji,
 7. żądania przekazania jego danych osobowych w celu ich wykorzystania przez podmioty trzecie,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  1. Dla realizacji uprawnień wymienionych w punkcie 3.1 Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez:
 9. wysłanie do Administratora określonego żądania drogą mailową na adres poczty elektronicznej – prosta38@wp.pl,
 10. wysłanie do Administratora określonego żądania na piśmie na adres – ul. Kołobrzeska 13L/49, 10-49 Olsztyn.

Nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, którą można wnieść na adres wskazany na stronie internetowej www.uodo.gov.pl.

 

§4 PLIKI „COOKIES”

 

 1. Pliki cookies to drobne informacje tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, takim jak przykładowo komputer, smartfon, tablet, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i właściwe wyświetlenie strony internetowej według preferencji użytkownika. Nie zawierają one wirusów ani złośliwego oprogramowania.
 2. Pliki cookies używane przez Administratora są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym
 3. Pliki cookies mogą być kontrolowane przez Użytkownika za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej w każdym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies Użytkownik może znaleźć zakładkach „pomoc” przeglądarek internetowych.
 4. Przy pierwszej wizycie w Serwisie Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies
 5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w plikach cookies w następujących celach:
 6. identyfikacja Użytkowników jako zalogowanych na stronie www.catering. prosta38.pl,
 7. zapamiętywania produktów dodanych do zamówienia,
 8. zapamiętywania danych wpisanych przez Użytkownika w zakładce „Zamów online”,
 9. utrzymania sesji użytkownika, dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
 10. dostosowywania zawartości i funkcjonalności Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika,
 11. prowadzenia przez Administratora statystyk dotyczących ilości i cech składanych zamówień oraz analizowania przez Administratora aktywności Klientów w Serwisie.
 12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  1. Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 24.03.2021r

 

 

FINEDIET

Nie wiesz jaką dietę wybrać?

Skontaktuj się z nami, by odpowiednio dopasować dietę do Twoich potrzeb żywieniowych i zdrowotnych.